• +31 (0)85-7470069

  • info@personce.com

Privacybeleid

Personce
Stratumsedijk 38
5611 NE Eindhoven

Telefoon 085 – 7470069

Email adres info@personce.com
Internet adres www.personce.com

AFM vergunningnummer 12043617
KvK dossiernummer 64222640
Kifid aansluitnummer 300.016142

Wij informeren u graag vooraf over een aantal belangrijke kenmerken van ons bedrijf. Hebt u vragen
naar aanleiding van deze informatie, aarzelt u niet contact met ons op te nemen.

Onze vergunning
Personce is een handelsnaam van HelpenKiezen BV. De Autoriteit Financiële Markten heeft ons kantoor
vergunning verleend voor het adviseren en bemiddelen in financiële producten. Onze vergunning is
onder nummer 12043617 ingeschreven in het register.

Op basis van deze vergunning kunnen wij u adviseren en bemiddelen in:
 Hypothecair krediet
 Consumptief krediet
 Inkomensverzekeringen
 Vermogen
 Betaal -en spaarrekeningen en Elektronisch geld
 Schadeverzekeringen Particulier
 Zorgverzekering
Wij hebben ook de vergunning om te adviseren in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen.

Algemene Voorwaarden
Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze dienstverlening en werkzaamheden. In onze
Algemene Voorwaarden is een beperking van onze aansprakelijkheid opgenomen.
Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben u
te adviseren voor de financiële producten van bepaalde banken, verzekeraars of andere financiële
instellingen te kiezen.

Zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van
financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in het kapitaal van ons bedrijf.
Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie uit de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen
voeren. Op basis van deze selectie werken wij met een aantal voorkeursaanbieders samen. Wij bepalen
zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Wij informeren u graag.
Intern beloningsbeleid
De beloning van onze medewerkers bestaat geheel of voor het grootste deel uit een vast salaris. Deze
vaste salarissen binnen onze onderneming zijn marktconform. Binnen ons beloningsbeleid bestaat de
mogelijkheid om een variabele beloning te ontvangen. De variabele beloning is gekoppeld aan het
behalen van vooraf vastgestelde doelstellingen. De hoogte van de variabele beloning is maximaal 20%
van zijn/haar totale inkomen. De toekenning van een variabele beloning is afhankelijk van functie en
beoordeling. Onze medewerkers worden aangesproken en beoordeeld op integer, solide en klantgericht
gedrag. De beloning van onze medewerkers wordt op basis van deze beoordeling vastgesteld.
Onze tarieven
De kosten van onze werkzaamheden kunnen worden betaald door de financiële instelling waarmee wij u
in contact brengen. Deze provisie maakt onderdeel uit van de premie die door de financiële instelling bij
u in rekening wordt gebracht. Een andere mogelijkheid is dat wij onze kosten rechtstreeks bij u in
rekening brengen.
Hoe wij de kosten voor onze werkzaamheden in rekening brengen, laten wij u vooraf weten. Wij
verwijzen u daarbij ook graag naar onze dienstverleningsdocumenten. U vindt ze op onze website.

PRIVACY VERKLARING

U vraagt ons advies over een hypotheek omdat u een huis wilt kopen. Of u vraagt ons hoe u zich het beste
kunt verzekeren. In beide gevallen adviseren wij u graag en zoeken we de hypotheek en de
verzekering die zo goed mogelijk bij u past.

Om dit te kunnen doen hebben wij informatie van u nodig. Dat kunnen uw persoonsgegevens zijn.
Denkt u bijvoorbeeld aan uw naam, adres, leeftijd en emailadres. Dat kunnen ook uw financiële
gegevens zijn, zoals uw inkomen, uitgaven en vermogen als wij uw financiële situatie in beeld gaan
brengen voor een hypotheek. Wij vragen alleen die informatie die we nodig hebben en niet meer.
Wij ontvangen uw gegevens en gaan hier zorgvuldig mee om. In deze verklaring willen wij u
informeren hoe wij dit doen. Welke gegevens gebruiken we, hoe lang worden deze bewaard en wat
doen we om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Aan
uw kant beschikt u over een aantal rechten om uw persoonsgegevens te beschermen.

Contactpersoon
Heeft u vragen over deze verklaring of wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met:
Dhr. L.A. Meerhoff – tel. 085 – 7470069 – laurens@personce.com
Personce (KvK 64222640)

Personce
Stratumsedijk 38
5611 NE Eindhoven

Uw persoonsgegevens
Het kan gaan om de persoonsgegevens die we nodig hebben om u te kunnen adviseren en om ons
advies uit te voeren. Het kan ook gaan om persoonsgegevens die we in onze administratie nodig
hebben om uw polissen te beheren of te wijzigen. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld uw contacten identificatiegegevens zijn, maar ook uw financiële gegevens. Die zijn nodig om een analyse van uw financiële situatie te kunnen maken. Denkt u bijvoorbeeld aan uw inkomens- of salarisgegevens, gegevens over eventuele schulden of vermogen. Belangrijke gegevens die vertrouwelijk zijn.

Is alle informatie nodig?

U vraagt zich misschien af of we alle persoonsgegevens die we van u vragen nu wel nodig hebben. Of
u al deze informatie wel aan ons wilt verstrekken. Wij vragen alleen de informatie die we nodig
hebben voor een verantwoord en passend advies. Alleen dan lukt het ons om een goede oplossing te vinden voor de vraag die u aan ons stelt. Missen we informatie of mogen we het maar beperkt
gebruiken dan kunnen we geen volledig advies geven. We zullen u dan laten weten welke onderdelen u in het advies mist en wat hiervan de consequenties zijn. In sommige gevallen zullen we zelfs
helemaal geen advies kunnen uitbrengen.

We gebruiken uw persoonsgegevens
Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u te kunnen adviseren, het advies uit te voeren en uw
polis of hypotheek of een ander financieel product te beheren en/of te wijzigen. Met uw financiële
gegevens kunnen we uw financiële situatie in beeld brengen en u bijvoorbeeld adviseren of een
aanvullende voorziening nodig is bij arbeidsongeschiktheid. Dat doen we niet op eigen initiatief
maar alleen als u dat aan ons vraagt of ons hiervoor een opdracht geeft. Uw verzoek of de opdracht
is de reden waarom wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken. Uw persoonsgegevens worden dus
alleen gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons heeft gegeven.
Wij informeren u graag over onze dienstverlening, ontwikkelingen in de financiële markt en
actualiteiten of praktische financiële tips in onze nieuwsbrief. Dat doen wij in uw belang en in ons
belang (gerechtvaardigd belang van onze onderneming).
Soms ontvangen wij uw persoonsgegevens niet van u zelf maar via een andere organisatie. Dit zijn
ondernemingen uit ons commerciële netwerk. Het gaat daarbij uitsluitend om uw contactgegevens.
In dit geval gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen wanneer u deze organisaties hebt gevraagd of
toestemming hebt gegeven uw persoonsgegevens door te geven.
Mochten wij uw persoonsgegevens van een andere organisatie of onderneming krijgen zoals
bijvoorbeeld uw bank of uw verzekeraar, dan laten wij u weten uit welke bron wij deze informatie
hebben ontvangen.

We delen uw persoonsgegevens
We delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van ons advies
of het doorvoeren van een wijziging op een bestaande polis. Ook kan het zijn dat u een schade bij ons
meldt. Om de schade vast te stellen en af te wikkelen zullen we uw persoonsgegevens moeten delen.
Wij delen uw persoonsgegevens niet met organisaties in landen buiten de Europese Unie (EU).
Afhankelijk van de situatie verstrekken wij uw persoonsgegevens aan:
 Verzekeraars
 Banken en Geldverstrekkers
 Taxateurs
 Notarissen

 Beleggingsinstellingen
 Vermogensbeheerders
 Schade experts

Samenwerkende bedrijven: onze leveranciers (verwerkers)
Binnen onze bedrijfsvoering doen we niet alles zelf maar besteden ook werkzaamheden uit. Denkt u
bijvoorbeeld aan bedrijven die software leveren voor onze administratie of onze website hosten.
Deze bedrijven hebben geen zeggenschap over uw persoonsgegevens en wij blijven verantwoordelijk
voor een zorgvuldig gebruik van deze persoonsgegevens. We maken goede afspraken met onze
leveranciers over het gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens en leggen deze vast in
een overeenkomst (verwerkersovereenkomst). We zorgen er zo voor dat de beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens op hetzelfde hoge niveau ligt als bij ons het geval is.

We bewaren uw persoonsgegevens
Het kan zijn dat de wet de bewaartermijn bepaalt. Is dit niet het geval dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren hangt af van de
werkzaamheden die u ons gevraagd heeft uit te voeren. Wij hanteren een maximaal een
bewaartermijn van 30 jaren.

Onze website
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door uw
browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit bestandje is noodzakelijk om de
website te kunnen gebruiken.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de dienst “Google Analytics”.
We gebruiken Google Analytics om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen. We
doen dit om vast te stellen of onze website voldoet aan de wensen van onze bezoekers en om te
kijken hoe we daar verbetering in aan kunnen brengen. De informatie die Google verzamelt wordt zo
veel mogelijk geanonimiseerd. Uw persoonsgegevens zoals uw IP-adres worden nadrukkelijk niet
meegegeven.

We beschermen uw persoonsgegevens
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We hebben onze bedrijfsvoering hierop
afgestemd en passende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed
mogelijk te beschermen. Wij vragen van onze leveranciers van software en IT systemen om minimaal
gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen te treffen. Onze medewerkers kunnen uw gegevens alleen zien als ze daarvoor toestemming hebben. Hiernaast
hebben ze de wettelijke eed/belofte afgelegd dat ze zich houden aan wet- en regelgeving, integer
zullen handelen en de geheimhoudingsplicht in acht zullen nemen .

Wat zijn uw rechten
U beschikt over een aantal rechten om te bepalen hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken of om het
gebruik te controleren:

Recht op inzage U kunt een overzicht vragen van uw persoonsgegevens die wij in onze administratie hebben. Wij
verstrekken dit overzicht kosteloos.
Recht op rectificatie en aanvulling U kunt vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren als u denkt dat deze niet juist zijn. Dat vinden wij belangrijk en stellen we zeer op prijs omdat we alleen op basis van juiste gegevens ons werk kunnen doen.
Recht op vergetelheid U kunt ons vragen uw persoonsgegevens uit onze administratie te verwijderen als u niet langer wilt dat wij daarover beschikken en de wet ons dit toestaat.
Recht op beperking van de verwerking U kunt ons vragen uw persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor een specifiek doel. Bijvoorbeeld als wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u wilt dat we ze bewaren omdat u ze nodig heeft voor een juridisch geschil dat nog loopt.
Recht van dataportabiliteit U kunt ons vragen uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie, zoals een advocaat of accountant.
Recht van bezwaar U kunt bezwaar maken wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken vanuit onze bedrijfsactiviteiten (gerechtvaardigd belang van de onderneming). We houden u bijvoorbeeld graag op de hoogte van financiële zaken die voor u relevant zijn. Dat is voor u belangrijk en voor ons. Als u dit niet wilt, kunt u bezwaar maken en zullen wij binnen een maand aan
uw verzoek voldoen.

U heeft een klacht
Vindt u dat we niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens omgaan? Of wilt u weten hoe we
binnen onze onderneming met uw persoonsgegevens werken? Neem dan contact met ons op:
Dhr. L.A. Meerhoff – tel. 085 – 7470069 – laurens@personce.com
Personce (KvK 64222640)

Personce
Stratumsedijk 38
5611 NE Eindhoven

Hebben we u niet kunnen overtuigen en blijft u van mening dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw
persoonsgegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Niets is leuker en geeft ons meer voldoening dan een goede samenwerking met u als klant.
Informeren, adviseren en besluiten nemen, lopen dan soepel in elkaar over en dat leidt tot
tevredenheid aan beide kanten. Tegelijkertijd weten wij ook dat dit niet altijd lukt. Er kan om
verschillende redenen een gevoel van ontevredenheid ontstaan die een goede samenwerking in de
weg staat.

Bent u om één of andere reden ontevreden, laat het ons weten ! We kunnen dan proberen het zo goed mogelijk op te lossen.

Uw opmerking of klacht
U kunt uw opmerkingen of klachten mondeling of schriftelijk richten aan :
L.A. Meerhoff
HelpenKiezen B.V.

Personce
Stratumsedijk 38
5611 NE Eindhoven

085 – 7470056
Eindhoven@helpenkiezen.nl

U ontvangt in ieder geval binnen 2 dagen een ontvangstbevestiging thuis, waarin ook wordt uitgelegd wat de verdere procedure is.

Onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Gelukkig zijn we in staat de meeste klachten of opmerkingen naar volle tevredenheid op te lossen.
Maar er zijn toch situaties waar we er niet uitkomen. Blijft uw klacht bestaan,dan is er het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,in het kort Kifid. Dit instituut is een erkende en
onafhankelijke instelling. Hier kunt u uw klacht laten toetsen. De termijn, waarbinnen u uw klacht
bij dit klachteninstituut kunt indienen is drie maanden nadat wij onze beslissing schriftelijk aan u
kenbaar hebben gemaakt. Uiteraard staat het u ook vrij uw klacht aan de Burgerlijke rechter voor te leggen.

Informatie over Klachteninstituuut Financiële Dienstverlening (Kifid) : www.kifid.nl
Het aansluitnummer, waaronder ons kantoor bij Kifid bekend is : 300.016142

Ons AFM-vergunningnummer : 12043617

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( KIFID)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 0900 – 3552248
E-mail : info@kifid.nl

Leave your contact details and we will contact you within 24 hours!

X